Föreningsstämma BRF Klinten i Sundbyberg 2023

Varje år ska bostadsrättsföreningen hålla en föreningsstämma. Den är föreningens högsta beslutande organ. Stämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Kallelse skickas ut tidigast sex veckor innan stämman hålls och senast fyra veckor innan. Kallelse skickas med epost och för den medlem som tidigare begärt, så tas pappersunderlag fram. 

Föreningsstämman skall enligt stadgarna ske innan utgången av juni månad.

OBS! På grund av en del svårigheter i framtagningen av stämmohandlingar ser vi fram emot att hålla stämman 20:e juni 2023.

En uppdaterad kallelse kommer och preliminär plats är Träffpunkten ”Skeppet” – lokal nere i huset på Vasagatan 9. Se bild

Vilka är med på stämman?

Varje medlem har rätt att delta i föreningsstämman och varje medlem har en röst om inte stadgarna säger annat.

Detta gör föreningsstämman

Föreningsstämman kan exempelvis besluta om

  • Styrelsens sammansättning
  • Ansvarsfrihet för styrelsen
  • Revisorer
  • Ändring av stadgarna (kräver två på varandra följande stämmor)
  • Fastställa resultaträkningen och balansräkningen
  • Behandla motioner från medlemmar (Lämnas in tidigare under året)

Årsstämmohandlingar

Nedan finner du snart årsstämmohandlingarna för 2023. Detta inkluderar Årsredovisningen med alla sina delar och Revisionsberättelsen samt Ledningens uttalande. Handlingarna skall vara tillgängliga senast 2 veckor innan stämman.

Fullmakt

Om du inte har möjlighet att delta kan du ge annan person fullmakt. Se fullmaktens text för närmare regler om ex. vem du kan ge fullmakt.

Fullmakten finns på knappen nedan. Kan du inte skriva ut den, kontakta styrelsen så tar vi fram den åt dig i pappersformat.

Valberedningen

Styrelsen ser fram emot medlemmar som vill ställa upp på styrelsearbete och det är bra ifall det roteras på 3-5 års basis. Då skulle alla få möjlighet att sitta med ett tag och känna möjlighet att direkt påverka genom beslut.

Intresserad? Kontakta gärna valberedningen Ewa Edholm eller Mats-Åke Åman.