Lite juridisk basinformation

Som innehavare av en bostadsrätt i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening. Föreningen har till uppgift att upplåta bostäder till sina medlemmar på obegränsad tid. Som bostadsrättsinnehavare äger du inte din lägenhet, utan det är föreningen som äger hela fastigheten. Du har däremot rätt, att såsom medlem i föreningen och bostadsrättshavare, fritt nyttja lägenheten på obegränsad tid. Du har t.ex. rätt att utföra mindre förändringar i lägenheten. Däremot får du inte utan styrelsens medgivande göra väsentliga förändringar såsom flyttning eller borttagning av väggar etcetera.
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och skall verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I detta ingår även ordningsfrågorna. Det betyder att styrelsen är ansvarig för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna; bostadsrättsinnehavare, eventuella hyresgäster, andra familjemedlemmar liksom gäster och hantverkare.
Har du synpunkter på hur reglerna är utformade är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Läs vidare om våra regler under nästa punkt.
Varje medlem ansvarar själv för det löpande underhållet av den egna lägenheten och att den hålls i gott skick. Omfattningen av detta står mer detaljerat i våra stadgar. När det gäller installation av diskmaskin och tvättmaskin är det mycket viktigt att installationen utförs fackmässigt, både med tanke på elsäkerhet i våtutrymmen och också risk för vattenskador i fastigheten. Det kan nämnas att lägenhetsinnehavaren är ersättningsskyldig för de vattenskador som uppkommer på grund av felaktigt installerad utrustning eller trasigt fuktskydd i badrum. Dessa kostnader kan uppgå till betydande belopp, och det är därför viktigt att Du tecknat en hemförsäkring med tilläggsförsäkring gällande för bostadsrätt. Observera dock, att en vanlig hemförsäkring inte alltid täcker vattenskador i våtutrymmen vilka uppkommit på grund av bristande underhåll. Medlemmarna uppmanas att kontrollera detta!

Om trivsel och hänsyn

Som vanligt när människor skall samsas och leva i en förening behövs ordningsregler för att underlätta tillvaron. Vi äger alltså fastigheterna tillsammans, och dess skick är inget annat än summan av våra egna insatser. Kort och gott betyder det att om just Du upptäcker ett fel, rapporterar till fastighetsskötaren och hjälper till att hålla snyggt i gemensamma utrymmen gör det stor skillnad för alla. Ibland kanske det gäller småsaker men i förlängningen höjer det värdet på våra gemensamma tillgångar, ökar trivseln och gör vår förening attraktiv. Var rädd om våra hus – de tillhör även dig!