Föreningsstämma BRF Klinten i Sundbyberg 2024

OBS! Anmälan görs på blankett anslagen i hallen Hus 15 samt Hus 17 – sista dagen för Anmälan är 2024-05-21 då dessa tas ner.

 • Varje år ska bostadsrättsföreningen hålla en föreningsstämma. Den är föreningens högsta beslutande organ.
 • Stämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Kallelse skickas ut tidigast sex veckor innan stämmans datum och senast två veckor innan.
 • Kallelse skickas med epost samt anslås på webbplatsen. Och för den medlem som tidigare begärt, så skickas kallelsen i pappersformat i brevlådan. 
 • Föreningsstämman skall enligt stadgarna ske innan utgången av juni månad.
Lilla Alby Skola
Lilla Alby Skola matsal

Extra Föreningsstämma:

 • Styrelsen önskar revidera arvodet då det inte justerats på ett par år. Med anledning av det håller vi en Extra föreningsstämma direkt i anslutning efter avslutad ordinarie föreningsstämma för att rösta om justering. Det uppskattas ta 15 minuter extra.

Välkomna!

Vilka är med på stämman?

Varje medlem har rätt att delta i föreningsstämman och varje medlem har en röst om inte stadgarna säger annat.

Detta gör föreningsstämman

Föreningsstämman kan exempelvis besluta om

 • Styrelsens sammansättning
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Revisorer
 • Ändring av stadgarna (kräver två på varandra följande stämmor)
 • Fastställa resultaträkningen och balansräkningen
 • Behandla motioner från medlemmar (Lämnas in tidigare under året)

Årsstämmohandlingar

Nedan finner du snart årsstämmohandlingarna för 2024. Detta inkluderar Årsredovisningen för 2023 med alla sina delar och Revisionsberättelsen samt Ledningens uttalande. Handlingarna skall vara tillgängliga senast 2 veckor innan stämman.

Det finns ett tryckfelsnisse i Årsredovisningen – vi informerar om det här men skickar inte ut ny redovisning. Ber SBC rätta till nästa år.
På sidan 2 anges att BRF har en lokal på 4175 kvm och en bostadsrättslokal på 103 kvm. Förhållandet är tvärtom:  Bostadsrättslokalen är på 4175 kvm och hyreslokal är på 103 kvm.

Fullmakt

Om du inte har möjlighet att delta kan du ge annan person fullmakt. Se fullmaktens text för närmare regler om ex. vem du kan ge fullmakt.

Fullmakten finns på knappen nedan. Kan du inte skriva ut den, kontakta styrelsen så tar vi fram den åt dig i pappersformat.

Valberedningen

Styrelsen ser fram emot medlemmar som vill ställa upp på styrelsearbete och det är bra ifall det roteras på 3-5 års basis. Då skulle alla få möjlighet att sitta med ett tag och känna möjlighet att direkt påverka genom beslut.

Intresserad? Kontakta gärna valberedningen Ewa Edholm eller Mats-Åke Åman.